قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر -بالاپر

قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر مطابق مقررات تعیین شده توسط این ایرلاین انجام می شود. بارهای غیرمجاز و یا بیش از اندازه مشص شده برعهده خود مسافر خواهد بود.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر برای رفاه بیشتر مسافران انجام می شود. همه قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر مطابق با قوانین پیمان ورشو صورت می پذیرد و همه مسئولیت بر عهده موسسه های حمل کننده بارها است.

 هرگاه مسافرت مسافر متضمن یک مقصد نهایی یا توقف مسافر در کشوری غیر از کشور مبدا باشد مشمول مقررات پیمان ورشو خواهد بود و پیمان مزبور ناظر مسوولیت موسسات حمل کننده بوده و در اغلب موارد مسوولیت های موسسات مزبور را در مورد مرگ یا صدمه به شخص و فقدان یا آسیب بتوشه محدود می سازد.

شرایط قرارداد قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر

1- واژه هایی که در این قرارداد بکار برده شده دارای معانی ذیل می باشد:

(بلیط)، منظور بلیط مسافر و رسید قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر توزین شده است که این شرایط و اخطاریه ها جزئی از آن بشمار می رود. (حمل) مترادف است با (ترانسپورت)، قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر، (حمل کننده) یعنی کلیه موسسات حمل کننده هوایی که عهده دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق شرایط یا هرگونه خدمات دیگر مربوط به چندین حمل و نقل هوایی با توجه به کیفیت هواپیمایی قشم ایر و سایر ایرلاین ها اقدام به حمل مسافر یا توشه وی می کنند.

(پیمان ورشو) یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره ای از مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده یا اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام گرفته و هر کدام در موردی شمول خواهد یافت.

 حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیتهای مربوط به مسولیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود. مگراینکه چنین حمل و نقلی همانطور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نباشد.

 حمل ونقل مذکور فوق و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده ای انجام می شود تا حدودی که با مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود:

1- شرایط مقرر در بلیط (2)- تعرفه های قابل انطباق (3)- شرایط حمل موسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزیی از این قرارداد محسوب می شود.(و در دفاتر موسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه ای در کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کانادا و به هر نقطه ای خارج از کشورهای مزبور که تابع تعرفه های معتبر جاری درآن کشورها است.

 نام حمل کننده را می توان به اختصار در بلیط درج نمود نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها –شرایط حمل، مقررات یا برنامه های پرواز حمل کننده قید شود نشانی حمل کننده فرودگاه مبدا خواهد بود که در مقابل اولین حرف نام اختصاری حمل کننده در بلیط درج می شود.

نقاط توقف مورد توافق بقرارمندرج در این بلیط یا به شرح مندرج در برنامه های پرواز حمل کننده در مسیر حمل مسافر می باشد.حملی که بموجب این شرایط وسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

 هنگامی که یک موسسه حمل ونقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی موسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیط یا رسید توزین قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر بنماید این عمل را صرفا از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

 هر گونه رد مسوولیت یا محدودیت در مسوولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل استفاده شده و نیز شامل کارگزاران، کارکنان، نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

 توشه حمل شده بموجب این شرایط به ارایه دهنده رسید قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر تحویل می شود. چنانچه به قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر و قوانین اضافه بار در فرودگاه امام خسارات وارد شده باشد شکایت کتبی باید فورا پس از کشف خسارت و تا ظرف 7 روز پس از دریافت آن و در صورت تاخیر شکایت کتبی باید ظرف 21 روز از تاریخ تحویل قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر به حمل کننده تسلیم گردد. (در مورد حمل ونقل غیر بین­المللی به تعرفه ها یا شرایط حمل رجوع شود)

 این بلیط به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگراینکه ترتیب دیگری در این بلیط، در تعرفه های حمل کننده، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می تواند در صورتیکه کرایه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداری نماید.

 حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و قوانین بار مسافر در هواپیمایی قشم ایر وی در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شود و جزیی از این قرارداد بشمار نمی روند.حمل کننده می تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در این بلیط را تغییر دهد یا حذف نماید.

برنامه های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. حمل کننده هیچگونه مسوولیتی در برقرارسازی ارتباط بعهده نمی گیرد.

 مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه اسناد خروج و ورود و سایر مدارک لازم را ارایه نماید و در راس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت وقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

هیچ کارگزار، مستخدم یا نمایده حمل کننده اجازه تغییر اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد این قرارداد را ندارد.

شرکت مسافرتی خرید بلیط هواپیما بالاپر با تهیه مجموعه کاملی از بلیط هواپیماهای امن در مسیرهای مختلف سعی کرده تا سفری مطمئن و لذت بخش را برای همه مسافران تدارک ببیند. شما با مراجعه به سایت خرید بلیط بالاپر می توانید از همه بلیط های موجود در مسیر دلخواه تان باخبر شوید و بلیط های سیستمی و بلیط چارتر را برای مسافرت خود انتخاب و اقدام به خرید کنید. همچنین می توانید درباره بلیط چارتر هواپیما اطلاعات خوبی به دست بیاورید تا بهترین بلیط را برای مسافرت خودتان خریداری نمایید. آرزوی سفری امن و پر از شادی را برای شما داریم.

برچسب ها {{item.name}}
;